Soket Programlama 2

Yazılan kod yorum satırıyla size anlatılmaya çalışılacaktır.Daha öncede bahsetdildiği gibi kodu C++ dilinde yazılmıştır.Kodumuz üç sınıftan oluşmaktadır.Üç sınıftan oluşmaktadır. İlk sınıfımız Receiver sınıfımız dır. Bu sınıfta veriler sendto fonksiyonu ile  yollanmıştır.İkinci sınıfımız ise Server sınıfıdır.Bu sınıfta veriler hem alınmakta hem de gönderilmektedir. Sendto fonksiyonu ile gönderilip Recvfrom fonksiyonu ile veriler alınmaktadır.En son olarak Sender sınıfımız bulunmaktadır ,bu sınıfta ise veriler alınmaktadır.
Bu sınıfta veriler alındığı için burada kaç milisaniye de geldiğinin hesabı yapmaktayız. Soket programlama UDP  protokolü ile yazılmıştır.Server sınıfı verinin alındığı sınıftır. Client ise  verinin iletildiği bölgedir.

Konuyu daha iyi anlamak için bir önceki soket programlama yazımıza gidiniz...
1.Senderdır(Server)
Bu kısımda veriler sendto fonksiyonuyla yollanmaktadır.
2. Serverdır(Client)
Bu  kısımda veriler hem alınmakta hem de gönderilmektedir.Recvfrom  ve Sendto fonksiyonları kullanılmaktadır.
3.Recevier(Client)
Bu kısımda ise Serverdan gelen bilgiler alınmaktadır.Burada verinin   kaç saniyede geldiği  ve kaç eksik paket bulunduğu yazılmıştır. 
Program cmd de şu şekilde açılmaktadır.Üç adet cmd açılacaktır.
Desktop\NetSendReceive\Debug\Receiver.exe 2000 0
Desktop\NetSendReceive\Debug\Server.exe 1000 127.0.0.1 2000 
Desktop\NetSendReceive\Debug\Sender.exe  127.0.0.1 1000 0

Dosya uzantınız neredeyse ona göre  cmd' ye bildirmelisiniz .Ben kendi uzantı adresime göre dosya uzantımı belirttim.


Receiver Sınıfı

// ReceivingClient.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS 
#include <winsock2.h> 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <Ws2tcpip.h>
#include <time.h>
#pragma comment(lib,"ws2_32.lib") //Winsock Library 
#define BUFLEN 8192

int main(int argc, char *argv[])
{
 struct sockaddr_in si_other;
 int s;
   int slen;
 int iTotalBytes = 0;
 int iRecvBytes;
 int bFirstDataFlag = 0;
 int const buff_size = 8 * 1024 * 1024; // 8 MB ethernet buffer
 int iResult;
 int iloopcount = 1;
   int iLostPackets = 0;
 int p = 0;
 int PackNum = 1;
 char buf[BUFLEN];
 u_long iMode = 0;
 LARGE_INTEGER EndingTime;
   LARGE_INTEGER ElapsedMicroseconds;
 LARGE_INTEGER Frequency;
 LONGLONG StartTime;
 WSADATA wsa;

 if (argc != 2)
 {
  printf("Usage: receiver <rcv port>\n");
  _getch();
  exit(1);
 }

 //Initialise winsock
 printf("Initialising Winsock...\n");
 if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsa) != 0)
 {
  printf("Failed. Error Code : %d\n", WSAGetLastError());
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 printf("Initialised.\n");

 //create socket
 if ((s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == SOCKET_ERROR)
 {
  printf("socket() failed with error code : %d\n", WSAGetLastError());
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, (char  *)(&buff_size), sizeof(buff_size));

 iResult = ioctlsocket(s, FIONBIO, &iMode);
 if (iResult != NO_ERROR)
   {
  printf("ioctlsocket failed with error: %ld\n", iResult);
   }

 //setup address structure
 memset((char *)&si_other, 0, sizeof(si_other));
 si_other.sin_family = AF_INET;
 si_other.sin_port = htons(atoi(argv[1]));
 si_other.sin_addr.S_un.S_addr = htonl(INADDR_ANY);

 //Bind Socket
 if (bind(s, (struct sockaddr *)&si_other, sizeof(si_other)) == SOCKET_ERROR)
 {
  printf("Bind failed with error code : %d", WSAGetLastError());
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 printf("Bind done.\n");

  

 slen = sizeof(si_other);

 memset(buf, 0, BUFLEN);
 QueryPerformanceFrequency(&Frequency);

 while (iloopcount > 0)
 {
  iRecvBytes = recvfrom(s, buf, BUFLEN, 0, (struct sockaddr *) &si_other, &slen);
 
  if (iRecvBytes == SOCKET_ERROR)
  {
   if (WSAGetLastError() == 10035) 
         {
            continue;
         }
   printf("recvfrom() failed with error code : %d", WSAGetLastError());
   _getch();
   exit(EXIT_FAILURE);
  }
  else
  {
   if (bFirstDataFlag == 0)
         {
    iloopcount = *((int *)buf);
    StartTime = *((LONGLONG*)(buf + sizeof(int)));
    bFirstDataFlag = 1;
   }
   // Use below to verify each packet is received
         PackNum = *((int*)(buf + sizeof(int) + sizeof(LONGLONG)));

   iloopcount--;
   p++;

         if (p != PackNum)
         {
            //printf("p: %d Packnum: %d\n", p, PackNum);
            iLostPackets += (PackNum - p);
            iloopcount -= (PackNum - p);
            p = PackNum;
         }

   //printf(".");
   //printf("%d %d %d %d\n", p, iloopcount, iRecvBytes, PackNum);
   //printf("%d\n", PackNum);
  }

 }

 QueryPerformanceCounter(&EndingTime);
 ElapsedMicroseconds.QuadPart = EndingTime.QuadPart - StartTime;
 ElapsedMicroseconds.QuadPart *= 1000000;
 ElapsedMicroseconds.QuadPart /= Frequency.QuadPart;

   printf("\nReceived %d bytes in %d packets in %d milliseconds.", p * iRecvBytes, p, ElapsedMicroseconds.QuadPart / 1000);
   printf("\nLost packets: %d", iLostPackets);
 printf("\nSpeed: %f Megabits per sec", (float)(8 * p * iRecvBytes) / (float)ElapsedMicroseconds.QuadPart);
 printf("\nPress enter.\n");
 _getch();
 return 0;
}


Sender Sınıfı


// SendingClient.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS 
#include <winsock2.h> 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <Ws2tcpip.h>
#include <time.h>
#pragma comment(lib,"ws2_32.lib") //Winsock Library 
#define BUFLEN 5000

#define DATASIZE 1024
#define LOOPCOUNT 1024

void initBuffer(char **pBuf, int nSize, int loopcount)
{
 char ch = 'x';
 int datasize;

   datasize = nSize;

 nSize += (sizeof(int) + sizeof(LONGLONG) + 1 + sizeof(int));
 *pBuf = (char *)malloc(nSize);
 memset(*pBuf, 0, nSize);
 memset((*pBuf + sizeof(int) + sizeof(LONGLONG) + sizeof(int)), ch, datasize);
 *((int*)*pBuf) = loopcount;

int main(int argc, char *argv[])
{
 struct sockaddr_in si_other;
 int s;
   int slen = sizeof(si_other);
 int count;
 int nSize = 10;
 int loopcount;
   int p;
 int bFirstDataFlag = 0;
 char *pBuffer;
 WSADATA wsa;
 LARGE_INTEGER StartTime;
 LARGE_INTEGER EndTime;
 LARGE_INTEGER Frequency;
   LARGE_INTEGER ElapsedMicroseconds;
 LONGLONG a;

 if ((argc >= 3) && (argc <= 5))
 {
  for (count = 1; count < argc; count++)
  {
   printf("argv[%d] = %s\n", count, argv[count]);
  }
 }
 else
 {
  printf("Usage: sender <sending ip> <send port> [data package size] [loop count]\n");
  _getch();
  exit(1);
 }

 //Initialise winsock    
 printf("Initialising Winsock...\n");
 if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsa) != 0)
 {
  printf("Failed. Error Code : %d\n", WSAGetLastError());
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 printf("Initialised.\n");

 //create socket    
 if ((s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == SOCKET_ERROR)
 {
  printf("socket() failed with error code : %d\n", WSAGetLastError());
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 //setup address structure   
 memset((char *)&si_other, 0, sizeof(si_other));
 si_other.sin_family = AF_INET;
 si_other.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
 si_other.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(argv[1]);

   if (argc >= 4)
   {
      nSize = atoi(argv[3]);
   }
   else
   {
      nSize = DATASIZE;
   }

   if (argc == 5)
   {
      loopcount = atoi(argv[4]);
   }
   else
   {
      loopcount = LOOPCOUNT;
   }
 initBuffer(&pBuffer, nSize, loopcount);
 
   slen = sizeof(si_other);
   p = 1;

 QueryPerformanceFrequency(&Frequency);
 QueryPerformanceCounter(&StartTime);

 //start communication  
 while (loopcount > 0)
 {
  if (bFirstDataFlag == 0)
      {
   a = StartTime.QuadPart;
   memcpy((pBuffer + sizeof(int)), &a, sizeof(a));
   bFirstDataFlag = 1;
  }
  memcpy((pBuffer + sizeof(int) + sizeof(LONGLONG)), &p, sizeof(p));
 
  //send the message      
  if (sendto(s, pBuffer, nSize, 0, (struct sockaddr *) &si_other, slen) == SOCKET_ERROR)
  {
   printf("sendto() failed with error code : %d", WSAGetLastError());
   _getch();
   exit(EXIT_FAILURE);
  }
  else
  {
         p++;
   loopcount--;
   //printf(".");
  }

 }
 
 QueryPerformanceCounter(&EndTime);
 ElapsedMicroseconds.QuadPart = EndTime.QuadPart - StartTime.QuadPart;
 ElapsedMicroseconds.QuadPart *= 1000000;
 ElapsedMicroseconds.QuadPart /= Frequency.QuadPart;

   printf("\nSent %d bytes in %d packets in %d milliseconds.", (p - 1) * nSize, p - 1, ElapsedMicroseconds.QuadPart / 1000);
 printf("\nPress enter.\n");
 _getch();
 return 0;
}


Server Sınıfı


// server.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS 
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>  
#include <Ws2tcpip.h>
#include <time.h>
#pragma comment(lib,"ws2_32.lib") //Winsock Library 
#define BUFLEN 5000 

int main(int argc, char *argv[])
{
 int count;
 int n;

 if (argc > 3)
 {
  for (count = 1; count < argc; count++)
  {
   printf("argv[%d] = %s\n", count, argv[count]);
  }
 }
 else
 {
  printf("Usage: server <rcv port> <sending ip> <send port 1> ... <send port n>\n");
  getchar();
  exit(1);
 }

 int SockNum = count - 3;
 printf("SockNum = %d\n", SockNum);

 SOCKET s;
 struct sockaddr_in server, si_other;
 struct sockaddr_in si_other2[10];
 int slen;
 int recv_len;
 char buf[BUFLEN];

 WSADATA wsa;
 slen = sizeof(struct sockaddr_in);

 //Initialise winsock   
 printf("Initialising Winsock...\n");
 if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsa) != 0)
 {
  printf("Failed. Error Code : %d", WSAGetLastError());
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 printf("Initialised.\n");

 //Create ReceivingSocket   
 if ((s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == INVALID_SOCKET)
 {
  printf("Could not create ReceivingSocket : %d", WSAGetLastError());
 }
 printf("ReceivingSocket created.\n");

 //Configure ReceivingSocket  
 server.sin_family = AF_INET;
 server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
 server.sin_port = htons(atoi(argv[1]));

 SOCKET  SocketArray[10];
 for (n = 1; n <= SockNum; n++)
 {
  //Create SendingSockets
  if ((SocketArray[n] = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == INVALID_SOCKET)
  {
   printf("Could not create SendingSocket : %d", WSAGetLastError());
  }
  printf("SendingSocket %d created.\n", n);

  //Configure SendingSockets  
  si_other2[n].sin_family = AF_INET;
  si_other2[n].sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[2]);
  si_other2[n].sin_port = htons(atoi(argv[n + 2]));
 }


 //Bind ReceivingSocket  
 if (bind(s, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR)
 {
  printf("Bind failed with error code : %d", WSAGetLastError());
  _getch();
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 printf("Bind done.\n");

 //clear the buffer   
 memset(buf, '\0', BUFLEN);

 printf("Waiting for data...\n");

 //Listening
 while (1)
 {
  // receive data from SendingClient 
  if ((recv_len = recvfrom(s, buf, BUFLEN, 0, (struct sockaddr *) &si_other, &slen)) == SOCKET_ERROR)
  {
   printf("recvfrom() failed with error code : %d", WSAGetLastError());
   break;//exit(EXIT_FAILURE);
  }
  else
  {
         //printf(".");
   for (n = 1; n <= SockNum; n++)
   {
    //send data to ReceivingClient
    if (sendto(SocketArray[n], buf, recv_len, 0, (struct sockaddr*) &si_other2[n], slen) == SOCKET_ERROR)
    {
     printf("sendto() failed with error code : %d", WSAGetLastError());
    }
   }
  }
 }
 return 0;


}Yorum Gönder

0 Yorumlar