Java Dosya Okuma

Java’da Dosya İşlemleri Sınıfları:

1- InputStream: Byte tabanlıdır. Byte dizilerin ya da byte’ların tek tek okunmasını sağlar.
Alt sınıfları:
- FileInputStream
- ByteArrayInputStream
- FilterInputStream
2- OutputStream: Byte tabanlıdır. Byte dizilerin ya da byte’ların tek tek yazılmasını sağlar.
Altsınıflar:
- FileOutputStream
- ByteArrayOutputStream
- FilterOutputStream

3- Reader: Karakter tabanlı dosyalardaki karakterlerin okunmanı sağlar.
Altsınıfları:
- BufferedReader
- InputStreamReader
- StringReader

4- Writer: Karakterlerin dosyalara yazılmasını sağlar.
Altsınıfları:
- BufferedWriter
- OutputStreamWriter
- StringWriter
- PrintWriter

File Sınıfı

Dosya işlemlerinde bahsettiğimiz 4 sınıftan bağımsız olarak file sınıfı da kullanılmaktadır.
Bu sınıf java’da bağımsız sınıflardan biridir.File, var olan dosyalar için bilgi almada kullanılır.
File Sınıfı Yapılandırıcıları:
public file(String isim): Parametre olarak verilen isim dosya — klasör ile file nesnesini eşleştirir.
public file(String konum, String isim): parametrede verilen bilgileri eşleştirir.
public file(File klasör, String isim): parametrede verilen bilgileri eşleştirir.
public file(URL uri) : uniform resource identifier bir standarttır. file:/ yazarak çağırılır.
File Sınıfı Metotları
boolean canRead(): Dosya uygulama tarafından okunabiliyorsa true döner.
boolean canWrite(): Dosya uygulama tarafından yazılabiliyorsa true döner.
boolean exists(): File nesnesi oluşturulurken yapılandırıcıda verilen isim, gösterilen konumdaki dosya-klasöre karşılık geliyorsa true döner.
boolean isFile(): File nesnesi oluşturulurken yapılandırıcıda verilen isim, gösterilen konumdaki dosyaya karşılık geliyorsa true döner.
boolean isDirectory(): File nesnesi oluşturulurken yapılandırıcıda verilen isim, gösterilen konumdaki klasöre karşılık geliyorsa true döner.
boolean isAbsolute(): File nesnesi oluşturulurken yapılandırıcıda verilen isim, gösterilen konumdaki dosya-klasöre ait tam konumu veriyorsa true döner.
String getAbsolute(): Dosya veya klasörün tam konumunu döner.
String getPath(): Dosya veya klasörün ismini döner.
String getParent(): Dosya veya klasörün içersinde bulunduğu bir üst klasörü döner.
long length(): Dosya uzunluğu byte cinsinden döner. Şayet file nesnesi klasörü temsil ediyorsa 0 döner.
long lastModified(): Dosya-klasörün son değiştirilme zamanını döner.
String[] list(): File nesnesinin temsil ettiği dosya-klasörün içindekileri string dizi olarak döner.


import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
public class DosyaydanOkuma {
 
 public static void main(String[] args)
 {
 String dosyaadi="kayit.txt";
 String line;
 //Arkdaþlar burda file kullanmadýk cunku dosya oluþturmamýza gerek yoktur.
 try{
  FileReader dosya=new FileReader(dosyaadi);
  BufferedReader oku=new BufferedReader(dosya);
  line=oku.readLine();
  while(line!=null)
  {
  System.out.println(line);
  line=oku.readLine();
  }
  oku.close();
 }catch(IOException e)
 {
  System.out.println(e.getMessage());
 }
 }

}

Yorum Gönder

0 Yorumlar