Java String Methodlarıimport java.util.*;
public class StringMetodlari {

 public static void main(String[] args) {
 Scanner input=new Scanner(System.in);
 String kelime;
 
 System.out.println("Bir cumle giriniz....");
 kelime=input.nextLine();
 System.out.println("Girdiginiz stringin uzunlugu : "+kelime.length());//lenght kelime uzunlugunu ve dizi uzunlugunu bulmada kullanýlmaktadýr.
 System.out.println("Girdiginiz kelimenin belli bir kýsmý: "+ kelime.substring(8,kelime.length()));//substring girilen degerler arasýndaki kelimeyi yazmaktadýr.8 dahil ama en sonu dahil degildir.Bunun için substring kullanmaktadýr.
 // substrin aradaki stringi almaktadýr.ilk girilen eleman dahil digerleri dahil degildir.
 System.out.println("Giridginiz kelimede e harfi nerden baþlýyor.."+kelime.indexOf("e"));//Burda ise yani indexOf ile girilen kelimenin yada harfin cumllede kacýncý adresden baþladýgýný soylemektedir.
 System.out.println("Girdiginiz kelimenin diger baþka kelimeyle eþleþip eþleþmedigi için equals yada equalsIgnoreCase girilmektedir.");
 System.out.println("Baþka bir kelime giriniz...");
 String kelime2=input.nextLine();
 System.out.println("Grlen kelimeler eþitmi: " +kelime.equals(kelime2));
 System.out.println("Girilen cümledeki butun harfleri buyutmek için toUpperCase girilmektedir."+kelime.toUpperCase());
 System.out.println("Girilen cümledeki butun harfleri kucultmek için toLowerCase girilmektedir."+kelime2.toLowerCase());
 System.out.println("Bir cümlenin baþýndaki ve sonundaki boþlukjlerý yok etmek için trim kullanýlmaktadýr..."+kelime.trim());
 String dizi[]=kelime.split(" ");
 System.out.println("Bir cumleyi kelimelere bolmek istiyorsak split fonksitonu kullanmaktayýz."+dizi[0]);//burda kelimeleri boþluga göre ayýrmaktadýr...
 System.out.println("Bir kelimedeki herangi bir indexdeki harfi cekmek için charAt kullanýlmaktadýr..."+kelime2.charAt(6));

 }

}

Yorum Gönder

0 Yorumlar